Connect with us

Kalateave

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi panus kalanduse arengusse

Avaldatud

kuupäeval

Kalanduse ja merenduse valdkondade arengu toetamiseks on Euroopa Liidus loodud Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, mille 2014–2020 aasta perioodi rakenduskava elluviimiseks on Eestile koos riigipoolse kaasfinantseerimisega eraldatud kokku 127 884 388 eurot. Neid vahendeid saab kasutada kuni 2023. aasta lõpuni, mis tähendab, et selleks ajaks peavad olema kõik toetust saanud projektid lõpetatud. Kaks ja pool aastat enne rakenduskava perioodi lõppu on 85% fondi eelarvest erinevate projektitaotluste elluviimiseks ära määratud ja uute projektitaotlusvoorude korraldamiseks on veel järgi ligikaudu 15 miljonit eurot. Järgnevalt ka sellest, milliseid tegevusi on fondist toetatud.

Kalapüügi ja vesiviljeluse valdkonnas innovatsiooniuuringute läbi viimiseks on määratud erinevatele projektidele toetust kokku üle 6,8 miljoni euro. Praeguseks valminud innovatsiooniprojektide aruannetega on huvilistel võimalik tutvuda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti veebilehel www.pria.ee/infokeskus/emkf-2014-2020. Andmete kogumiseks, mis on vajalikud kalavarude seisundi hindamiseks ja kalavarude säästlikuks majandamiseks vajalike otsuste tegemisel ning kalanduse kontrolli ja järelevalve tõhustamisse on panustatud veidi enam kui 15 miljoni euroga. Kalade kudealade ja elupaikade taastamiseks ning ummistunud jõesuudmete avamiseks, sealhulgas selleks vajalikeks uuringuteks, on toetust määratud kokku ligikaudu 2,2 miljonit eurot. Investeeringute tegemiseks püügivahendite selektiivsuse parandamiseks, et vähendada soovimatut kaaspüüki, ning hülgekindlamate püügivahendite soetamiseks on kutselistele kaluritele määratud toetust ligikaudu 5 miljonit eurot. Kalandussektori ettevõtjate ja teadlaste vahel koostöö edendamiseks, teadlikkuse tõstmiseks säästvast kalandusest ühiskonnas ja noorte hulgas ning kalanduse valdkonnast informatsiooni levitamiseks loodud Kalanduse Teabekeskuse eelarveks on fondist eraldatud ligikaudu 7 miljonit eurot. Kalanduse Teabekeskuse tegemiste kohta saab kõige ajakohasemat informatsiooni teabekeskuse veebilehelt www.kalateave.ee. Ranna ja siseveekogude kalanduse arengu toetamiseks, sealhulgas sadamate korda tegemiseks ja kalurite sissetulekuid suurendavate investeeringute toetamiseks, on määratud praeguseks toetust ligikaudu 27 miljoni euro ulatuses. Investeeringute toetamiseks kalatöötlemise ettevõtetes energia- ja ressursisäästu saavutamiseks ning toodangule lisandväärtuse andmiseks ja erinevateks kala turustamist toetavateks ettevõtmisteks on määratud toetust suurusjärgus 30 miljonit eurot.

Koelmu Pirita jõel. Muude tegevuste seas on EMKF-ist toetatud ka kudealade ja elupaikade rajamist…

Samal ajal, kui Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava elluviimise lõpuni on jäänud veel kaks ja pool aastat, on koostöös kalandussektori organisatsioonide, kalanduse valdkonnas tegutsevate teadus- ja arendusautustega ning asjasse puutuvate ministeeriumitega käimas Euroopa Merendus- Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava ettevalmistamine. Uue fondi rakenduskava elluviimiseks on koos Eesti poolse kaasfinantseerimisega kokku ligikaudu 139 miljonit eurot.

Uue finantsperioodi rakenduskava koostamisel on kalavarude hea seisundi saavutamise eesmärgil toetatavate tegevuste märksõnadeks püügikoormuse kalavarudega seisundiga vastavusse viimiseks vajalike uuringute läbiviimine, püügivahendite selektiivsuse suurendamise ja soovimatu kaaspüügi vähendamise toetamine, kalade koelmute ja elupaikade taastamise ja kalade rändeteede avamine, kalapüügi seire ja järelevalve tõhustamine, milleks muuhulgas on kavas muuta kogu andmevahetus elektroonseks.

Konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku kalandus- ja vesiviljelussektori arendamise eesmärgil toetatakse ettevõtjate vahelist ühistegevust ja ühiselt tehtavaid investeeringuid, keskkonnasäästlikku tootmist ja lisandväärtuse kasvu, võttes kasutusele uusi tehnoloogiaid ja digilahendusi ning keskkonnasõbralike ja energiasäästlike tehnoloogiate kasutuselevõttu ning ressursside tõhusamat kasutamist.

…ning hülgekindlamate püügivahendite soetamist.

Ranna- ja siseveekogude kalanduse arendamist on kavas jätkata kohalike kalanduspiirkondade strateegiate elluviimise toetamise kaudu, et suurendada püügitegevusest sõltuvate kalurite sissetulekuid ja nende investeerimissuutlikkust. Valdkonna ettevõtete omavahelise parema koostöö ning ranna- ja siseveekogude kalanduse ühtlase arengu tagamiseks on kavas jätkata teavitus-, koolitus- ja nõustamistegevust Kalanduse Teabekeskuses.

Kvaliteetse, kõrge lisandväärtuse ja suure ekspordipotentsiaaliga kalandus- ja vesiviljelussektori toodangu turustamise eesmärgil on kavas toetada uute eksportturgude leidmist, arendada lühikesi tarneahelaid ja tõsta tarbijate teadlikust kalast kui tervislikust toiduainest, et propageerida kala- ja vesiviljelustoodete suuremat tarbimist Eestis.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Kutselise-kalastaja-artikli-logo-1024x211.png
Continue Reading
Reklaam
Kommenteeri

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga