Connect with us

Digikalastaja andmekaitse ja tellimuse tingimused

Üldtingimused

Digikalastaja.ee on ajakiri Kalastaja digiväljanne ja Kalastaja toodete e-pood.

Digikalastaja.ee on BARREL SERVICE OÜ poolt hallatav meediaväljaanne (edaspidi „Väljanne“), mille sisu on autoriõigusega kaitstud. Väljaande ja sellel avalikustatud teostega (eeskätt erinevad uudised, artiklid, fotod jms) seotud õigused kuuluvad Väljaandele või on Väljaandel luba teoste kasutamiseks.

BARREL SERVICE OÜ on vastutav digiväljannete kuvamise ja müügi eest. BARREL SERVICE OÜ töötleb andmesubjektide isikuandmeid vastavalt andmekaitsetingimustes ja isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavates õigusaktides sätestatud põhimõtetele.

Autorid väljendavad artiklites omi seisukohti. Väljaanne ei vastuta Väljaandes avaldatud faktiväidete õigsuse või (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta Väljaanne mistahes kahju eest, mis on tekkinud Väljaandes avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.

 1. Üldtingimuste kehtivus ja muutmise kord
  1.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.
  1.2. Väljaandel on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmistel tingimustel:
  1.2.1. muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;
  1.2.2. muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
  1.3. Üldtingimuste muudatusest teavitab Väljaandja tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.
  1.4. Väljaandja teavitab tellijat üldtingimuste muudatusest kodulehel, e-posti teel või muul viisil.
  1.5. Kui tellija ei ole nõus üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest lepinguline suhe Väljaandjaga üles öelda. Kui tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse ta muudetud üldtingimustega nõustunuks.
 2. Tellija õigused
  2.1. Tellijal on õigus lugeda tema poolt tellitud perioodil Väljaannet.
  2.2. Tellijal on õigus tellida väljaanne väljaandja määratud hinnaga ja vastavalt üldtingimustele.
  2.3. Tellijal on õigus esitada väljaannet puudutavad pretensioonid aadressil info(at)digikalastaja.ee kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teada saamisest.
  2.4. Tellimustega seotud pretensioone menetletakse tagasiulatuvalt kuni kaks (2) kuud alates klienditeenindusse pöördumisest.
  2.5. Kui väljaandja ei lahenda tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib tellija pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti poole.
  2.6. Tellijal on õigus tellimus ennetähtaegselt lõpetada. Tellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel tasub Tellija kuni kehtiva tellimisperioodi lõpu kuupäevani.
  2.7. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, kus näidatakse ära tellija ja tellimuse andmed, lõpetamise aeg.
  2.8. Pangakaardi ja mobiiliga püsimakse tellimuse korral ettemakstud raha ei tagastata
 3. Tellija kohustused
  3.1. Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed.
  3.2. Juhul, kui tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta väljaandja tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.
  3.3. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt tellija valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa väljaandja garanteerida tellimuse nõuetekohast täitmist.
  3.4. Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on üldtingimustega nõus ning kohustub neid täitma. Kinnituse kehtivus ei sõltu tellimuse vormistamise kanalist.
  3.5. Digitoote tellimuse vormistamisega annab tellija ühtlasi nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab asjaolu, et kaotab seeläbi oma 14-päevase taganemisõiguse.
  3.6. Kasutajal on õigus kasutada digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime (e-mail). Ligipääsuõiguse võimaldamine teisele isikule on keelatud. Kui väljaandja tuvastab digitoote tarbimise nõuete rikkumise, on tal õigus tellimus peatata või lõpetada.
 4. Püsimakse pangakaardi või mobiiliga
  4.1. Püsimakse puhul pikeneb tellimus automaatselt, kuni tellija ei ole seda tingimust muutnud ehk tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.
  4.2. Uus tellimus luuakse eelmise tellimuse lõpu kuupäeval
  4.3. Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse tellija pangaarvelt.
  4.4. Püsimaksega tellimuse puhul võetakse uue tellimuse tingimused eelmiselt tellimuselt (saaja, maksja, toode, hind, periood, makseviis), välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.
  4.5. Püsimaksega tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab tellimus kuni ettemakse lõpuni.
  4.6. Püsimaksega tellimusest loobumisel ettemakstud raha ei tagastata.
  4.7. Püsimaksega tellimuse automaatset pikenemist võib tellija igal ajal ise tühistada:
  4.7.1. logides sisse tellimiskeskkonda my.zlickpaywall.com
  4.7.2. kirjutades e-posti aadressil info(at)digikalastaja.ee
  4.8. Soodushinnaga kampaaniapakkumisi saab ühe kampaania raames vormistada ühe korra.
 5. Autoriõigused
  5.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, videod, kommentaarid, kujundused jms) on autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine ilma Väljaande kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.
  5.2. Väljaande kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka Väljaande sotsiaalmeedia kontodel ja YouTube’is olevate tekstide, fotode ja videode kohta. Sealhulgas on keelatud automaatne või mitteautomaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mis tahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.
 6. Materjalide refereerimine
  1. Väljaandes avalikustatud teoseid tohib ilma Väljaande eelneva nõusolekuta refereerida või tsiteerida 10 (kümme) lause ulatuses, samuti peab refereering või tsitaat sisaldama viidet Väljaandele ja viide peab veebikeskkonnas tsiteerimisel sisaldama loo alguses hüperlinki Väljaande veebilehele.
  2. Väljaandes avalikustatud teoste muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil info(at)digikalastaja.ee. Samuti juhul, kui Teie hinnangul on Väljaandes avalikustatud teostega seoses rikutud Teie õigusi.
 7. Reklaam
  1. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu ja kirjaviisi eest.
Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks
Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rämpsu.

Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit: https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

Küpsised

Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Sisselogimislehe külastamisel seame paika ajutise küpsise, mis tuvastab, kas su veebilehitseja lubab küpsiseid või ei. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ning võetakse veebilehitseja sulgemisel maha.

Kui logid sisse, kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse identifikaatorit. See aegub 1 päeva pärast.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Analüütika
Kellega me andmeid jagame

Kliendi andmeid kasutame ainult teenuse osutamiseks ja ei jaga kolmandate osapooltele.

Analüütilisi andmeid kasutame kodulehe efektiivsemaks muutmiseks ja parendamiseks.

Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Andmesubjekt (edaspidi ka teie) andmekaitsetingimuste mõistes on füüsiline isik, kelle isikuandmeid BARREL SERVICE OÜ töötleb. Muu hulgas on andmesubjekt näiteks BARREL SERVICE OÜ väljaande tellija, veebilehe külastaja, müügikeskkonna kasutaja, veebilehe registreeritud kasutaja, tööle kandideerija.

Isikuandmed on andmed, mis tuvastavad või võimaldavad tuvastada füüsilise isiku, näiteks isiku nimi ja kontaktandmed.

Andmekaitsetingimuste eesmärk on selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas seda, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel BARREL SERVICE OÜ kogub ja millised on andmesubjektide õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega BARREL SERVICE OÜ.

BARREL SERVICE OÜ võib andmekaitsetingimusi vajadusest lähtuvalt muuta (nt muutuvad õigusaktid või andmete töötlemise protsess). Sellisel juhul teavitab BARREL SERVICE OÜ teid enne muudatuste rakendumist mõistliku aja võrra.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEJAD

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.

Vastutav töötleja: BARREL SERVICE OÜ

Ettevõtte registrikood: 12236073

Aadress: Harjumaa, Viimsi vald, Pringi küla, Reinu tee 6, 74011

Kontaktid: +372 53 329 770, info(at)digikalastaja.ee

Isikuandmete volitatud töötleja

BARREL SERVICE OÜ ei avalikusta üldjuhul isikuandmeid kolmandatele isikutele. See võib aga olla möödapääsmatu juhul, kui avalikustamiskohustus tuleneb seadusest või see on vajalik lepingu täitmiseks. Samuti siis, kui andmesubjekt on selleks loa andnud.

Isikuandmete volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organisatsioon, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (BARREL SERVICE OÜ) nimel. BARREL SERVICE OÜ võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on BARREL SERVICE OÜ koostööpartnerid, kelle andmed on kättesaadavad siin ning kes töötlevad andmeid muu hulgas:

 • teenuse osutamise eesmärgil;
 • tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
 • teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a. siis, kui isik on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamiste võimaldavas vormis;
 • täitmaks õigusaktides tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid BARREL SERVICE OÜ antud ülesannete täitmiseks.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE BARREL SERVICE OÜ JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

BARREL SERVICE OÜ töötleb isikuandmeid ainult siinmainitud eesmärkidel ning õiguslikel alustel.

BARREL SERVICE OÜ jälgib isikuandmete töötlemisel alati järgmiseid põhimõtteid.

Läbipaistvus – BARREL SERVICE OÜ töötleb isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui see on seaduse järgi lubatud.

Eesmärgi piirang –BARREL SERVICE OÜ kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Töötlemise eesmärkide muutmine võib tuleneda seadusest või teie loast. Igal juhul teeme me selle teile enne teatavaks.

Võimalikult väheste andmete kogumine – BARREL SERVICE OÜ tagab, et töödeldavad isikuandmed on piisavad ja asjakohased töötlemise eesmärkide saavutamiseks, ning et töödeldavate andmete maht ei ole suurem, kui vajalik.

Õigsus – BARREL SERVICE OÜ tagab, et teie isikuandmed on õiged ja asjakohased. Ebaõiged isikuandmed kustutame või parandame esimesel võimalusel.

Säilitamise piirang – BARREL SERVICE OÜ järgib isikuandmete säilitamisel nende töötlemise vajadust, st andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastamist, hoitakse alles seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Säilitamise tähtaja määramisel järgib BARREL SERVICE OÜ seaduste nõudeid, siduvates lepingutes kokkulepitut või juriidilise kohustuste täitmiseks vajalikke tähtaegu.

Usaldusväärsus – BARREL SERVICE OÜ töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest. BARREL SERVICE OÜ hoiab kõik meile avaldatud isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate turvameetmete rakendamisega, sh kasutades selleks infotehnoloogilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – BARREL SERVICE OÜ arvestab isikuandmete töötlemist sisaldavaid teenuseid ja tooteid arendades, valides ja kasutades isikuandmete kaitse vajadusega.

4. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA KASUTUSEESMÄRGID

Peamiselt töötleb BARREL SERVICE OÜ isikuandmeid, mida te BARREL SERVICE OÜ esitate või mida kogutakse teie toimingu põhjal, kui kasutate BARREL SERVICE OÜ tooteid, teenuseid või veebilehti.

Töötleme teie isikuandmeid peamiselt teile teenuse osutamiseks, uudiskirjade või pakkumuste tegemiseks ning uudislugude koostamiseks.

Sealjuures töötleme teie kohta peamiselt järgmist liiki andmeid järgmistel eesmärkidel.

 • Peamised isikuandmed, näiteks ees- ja perekonnanimi ning isikukood lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks.
 • Juhul kui tellija tellib väljaannet e-arve püsimakselepinguga, on selle teenuse kasutamiseks vaja muu hulgas tellija isikukoodi.
 • Täiendavad isikuandmed muudel isikutuvastamise eesmärkidel, näiteks tööle kandideerimisel teave hariduse, töökogemuse ja isikuomaduste kohta.
 • Kontaktandmed, näiteks elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber on vajalik lepingu täitmiseks. Samuti kasutatakse neid otseturunduse tegemiseks kommertseesmärkidel, kui andmesubjekt on andnud selleks nõusoleku.
 • Elukoha aadress on vajalik lepingu täitmiseks pabertoodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud väljaannet kohale toimetada.
 • E-posti aadress on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks.
 • Telefoninumber on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, mh teenuse kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.
 • Makseandmed, näiteks teie pangakonto number, on vajalik teenuse osutamiseks.
 • Veebi identifikaatorid, näiteks kui külastate meie veebilehti, säilib teie kasutatud seadme IP-aadress. Loe lähemalt sellest meie küpsiste kasutamise põhimõtetest, mis on kättesaadavad siin.

Teil on õigus tutvuda end puudutavate isikuandmete töötlemisega (vt lähemalt punktis 9). Juhime teie tähelepanu aga sellele, et teatud isikuandmete töötlemine on teenuse osutamise eelduseks näiteks peamiste isikuandmete või kontaktandmete esitamata jätmisel ei ole meil võimalik teile teenust osutada, sealhulgas toimetada kohale teie tellitud väljaandeid.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

BARREL SERVICE OÜ võib töödelda isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel.

Lepingu täitmine – tugineme sellele õiguslikule alusele, et luua lepinguline suhe ja täita klientide ja koostööpartneritega kokku lepitud tingimusi. Näiteks toimetada kohale teie tellitud väljaandeid.

Juriidiline kohustus – tugineme sellele õiguslikule alusele, et täita seadusest tulenevaid kohustusi. Näiteks vastata õiguskaitseorganite päringutele.

Nõusolek – tugineme nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisele, et saata teile turundusmaterjale, näiteks uudiskirju ja pakkumisi.

Avalik huvi – tugineme avalikes huvides teostatavale isikuandete töötlemisele oma põhitegevuses ehk uudislugude koostamisel.

Õigustatud huvi – tugineme sellele õiguslikule alusele müügipakkumiste ettevalmistamisel ning tegemisel.

6. PROFILEERIMINE

BARREL SERVICE OÜ võib oma toodete pakkumiseks teie isikuandmeid profileerida, kombineerides isikuandmeid otseturunduslike otsuste tegemiseks. Teeme seda, võttes peamiselt arvesse teie varasemat teenuse tarbimise ajalugu, vanust, aadressi ja sugu, et kaardistada sihtgruppi, kellele pakkuda just sellele sihtgrupile suunatud väljaandeid.

Teil on õigus keelata enda isikuandmete kasutamine profileerimise eesmärgil.

Käitumisharjumused grupeeritakse kasutajate tegevuse põhjal – lehekülgede vaatamine, galeriide vaatamine, küsimustele vastamine, tellimused jne. BARREL SERVICE OÜ sihtrühmadesse kuuluvust ei salvesta, samuti ei saa teha kindlaks üksikisiku sihtrühmasid, sest info on grupeeritud.

7. ISIKUANDMETE SÄILITUSAJAD

BARREL SERVICE OÜ säilitab andmeid vaid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni.

Eri andmete puhul tähendab see erinevaid säilitustähtaegasid. Näiteks:

 • klientide kontaktandmeid säilitame seni, kuni see on vajalik lepingu alusel sõlmitud isiksustatud teenuste pakkumiseks;
 • raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitame lähtuvalt seadusest 7 aastat;
 • nõusoleku alusel antud isikuandmeid säilitame kuni nõusoleku tagasi võtmiseni.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

BARREL SERVICE OÜ peab väga oluliseks andmesubjektide õigust privaatsusele.

Teie kui andmesubjekti õigused on järgmised:

 • Juurdepääs oma isikuandmetele, mida BARREL SERVICE OÜ teie kohta töötleb.
 • Andmete parandamine või täiendamine, kui teie isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist.
 • Andmete kustutamine. Teatud juhtudel ja soovi korral saate kasutada õigust olla unustatud. Me kustutame teie andmed, välja arvatud juhul, kui esineb mõni muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus.
 • Andmete töötlemise piiramine. Kui avaldate soovi teie isikuandmete töötlemist piirata või keelata, jätkab BARREL SERVICE OÜ isikuandmete töötlemist vaid säilitamise eesmärgil, kui see on vajalik muudel õiguslikel alustel.
 • Vastuväidete esitamine oma isikuandmete töötlemisele, kui BARREL SERVICE OÜ kasutab teie isikuandmeid näiteks isikuandmete profileerimise või otseturunduse teostamisel.
 • Isikuandmete ülekandmine juhul, kui soovite, et isikuandmeid, mida olete edastanud BARREL SERVICE OÜ, edastatakse masinloetaval kujul teisele vastutavale töötlejale. BARREL SERVICE OÜ saab seda teha juhul, kui edastamine on tehniliselt võimalik.
 • Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selle tarbeks sisaldavad kõik teie e-posti teel saadetavad kommertsteadaanded juhendit neist loobumiseks. Samuti saate kommertsteadaannete jaoks antud nõusoleku tagasi võtta saates vastavasisulise e-maili BARREL SERVICE OÜ aadressile info(at)digikalastaja.ee
 • Pöördumine järelevalve teostaja poole. Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

9. RAKENDUSSÄTE

BARREL SERVICE OÜ vaatab andmekaitsetingimusi regulaarselt üle ning kohaldab neid vastavalt isikuandmete töötluses toimuvatele muudatustele.

Kõikides andmekaitsetingimuste või isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega palume võtta ühendust.

Reklaam
Reklaam
Reklaam